Általános Játékszabályzat és Adatvédelem

Általános tudnivalók és részvételi feltételek

Az Uniklinik Fogászati Központ rajongói oldalon szervezett nyereményjátékok szervezője és lebonyolítója az Uniklinik Fogászati Központ Kft. (székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 2. fsz.; adószám: 12935394-1-42; cégjegyzékszám: 01-09-710831).

A szervező az egyes nyereményjátékokat a rajongói oldalon meghirdetett posztokban vagy külön fejlesztett alkalmazáson keresztül teszi közzé. A szervező az adott nyereményjáték időtartamát és konkrét feltételeit is mindig az adott posztban közli a rajongói oldal tagjaival.

Nyereményjáték

A nyereményjátékokban kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki

· a szervező által közzétett posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti, továbbá

· hozzájárul ahhoz, hogy szervező a rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, Facebook ID), továbbá nyertesség esetén a szükséges adatait (lakcím és e-mail) az adott nyereményjátékkal összefüggésben az adatkezelési tájékoztató szerint kezelje, és

· elfogadja a jelen szabályzatban írt valamennyi feltételt (továbbiakban: játékos).

Azok a játékosok, akik a jelen Játékszabályzatban és az adott posztban leírtak alaki és tartalmi előírásainak nem felelnek meg, az adott nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerülnek. A szervező továbbá a nem valós adatokat megadó résztvevőket is kizárja az adott nyereményjátékból.

Amennyiben a nyereményjátékban résztvevő kijelenti, hogy a nyereményjátékban használt Facebook-profilt jogosult a nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben használni, továbbá kijelenti, hogy minden, általa megadott adat megfelel a valóságnak. A játékos ezen kijelentésének megszegéséből eredő minden kárért teljes felelősséggel tartozik, a szervezőt a Facebook-profil és e-mail cím használati jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban semminemű felelősség nem terheli.

A nyereményjátékokból ki vannak zárva a szervező, valamint a szervező dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Az adott nyereményjátékból kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik nem valós Facebook-profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a nyereményjátékkal összefüggésben a szervezőnek és/vagy lebonyolítónak okoztak.

A nyereményjátékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a tartalmak és kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a részvétel során olyan hozzászólást és/vagy tartalmakat osztanak meg, amelyek:

· obszcén, szexuális tartalmúak;

· mások vallási, nemzetiségi, etnikai, szexuális, politikai és világnézeti hovatartozását sértők;

· rasszista, gyűlöletkeltésre alkalmasak;

· közönséges, trágár, becsületsértő, rágalmazó, illetve jó ízlést sértők;

· valamely 3. személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát sértők;

· mások alkotmányos törvényben biztosított jogait sértők;

· jogellenes anyagok vagy jogellenes tevékenységre buzdító tartalmúak;

· hirdetéseket, reklámokat közzétevők;

· mások személyes adataival visszaélők;

· valótlan vagy félrevezető információkat közlők, illetve valós tényeket hamis színben feltüntetők.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő játékosok közzétett tartalmát a rajongói oldalról eltávolítsa, és a játékost az adott nyereményjátékból kizárja.

A nyereményjátékban való résztvevő közzétett tartalmáért az adott játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következmények is kizárólag az adott játékost terhelik.

Nyertesek meghatározása

A szervező az adott nyereményjáték posztban meghatározott időtartama alatt érvényesen beküldött tartalmak/játékosok közül az adott utolsó játéknapot követő 1-3 munkanapon határozza meg, hogy ki vagy kik az adott nyereményjáték nyertese(i). A nyertesek kiválasztásának módja az adott nyereményjáték mechanizmusától függ, amely minden esetben meghatározásra kerül a szervező nyereményjátékra vonatkozó posztjában.

Sorsolás esetén: a szervező által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolással összesen 1 (egy) darab nyertes kerül kisorsolásra. A sorsolások helyszíne a lebonyolító székhelye (cím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 2. fsz).

A sorsolásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

Zsűri esetén: a szervező által felállított három tagú zsűri dönt 1 (egy) darab nyertes kiválasztásáról az általa meghatározott szubjektív szempontok alapján. A zsűri döntése ellen a nyereményjátékban résztvevő játékosok nem jogosultak fellépni.

Nyertesek értesítése, nyeremények, a nyeremények átadása

A szervező az adott nyereményjáték nyereményét mindig a nyereményjáték meghirdetésével egyidejűleg, az adott posztban teszi közzé. A szervező fenntartja a jogot, hogy az adott nyereményjáték időtartama alatt a nyereményeket megváltoztassa, azokat a korábban meghirdetett nyereménnyel egyenértékű más nyereménnyel helyettesítse.

A nyeremények nem ruházhatók át másra, és nem válthatók készpénzre.

A szervező a nyeremény nyerteseit legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 2 (két) munkanapon belül értesíti posztban a rajongói oldalon, a nyertes nevének megjelenítésével.

A nyertes a rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben köteles az értesítést követő 2 (két) munkanapon belül visszaigazolni az értesítést, valamint a nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, lakcím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes és az általa közzétett tartalom kizárásra kerül. A nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményeket a szervező postával juttatja el az adott nyertesnek az általa megadott magyarországi címre. Szervező a nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, az adott sorsolástól vagy a nyertes meghatározásától számított 90 naptári napon belül. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és a nyeremény átadása meghiúsul, a szervezőt nem terheli felelősség. A nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt nem terheli felelősség. A nyertes a személyazonosság megfelelő igazolása mellett személyesen az Uniklinik Zuglói Fogászaton is átveheti a nyereményét, ha ebben előzetesen megállapodik a játék szervezőjével.

Amennyiben a nyertes részére a nyeremény postázása bármely okból nem lehetséges, vagy a nyertes a nyereményt a postai kézbesítés második megkísérlésének alkalmával sem veszi át, a szervező tartaléknyertes sorsol/határoz meg. A tartaléknyertes sorsolására/kiválasztására ugyanolyan módon kerül sor, mint a nyertes sorsolására/kiválasztására. A tartaléknyertesre a nyertesre vonatkozó fenti rendelkezéseket megfelelően alkalmazandóak.

Amennyiben a tartaléknyertes részére a nyeremény postázása bármely okból nem lehetséges, vagy a tartaléknyertes a nyereményt a postai kézbesítés második megkísérlésének alkalmával sem veszi át, a szervező megállapítja, hogy a nyereményjáték eredménytelen.

A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget és a nyeremények kézbesítésével járó költséget a szervező viseli.

A nyertesek ezennel önkéntesen, befolyásmentesen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező a nevüket és Facebook-profilképüket, valamint a nyereményhez jutás tényét, illetve a nyereményt Facebook bejegyzésben, kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatban közzétegye.

Adatvédelem

A szervező a játékos, nyertes illetve tartaléknyertes által megadott személyes adatokat kizárólag a nyereményjáték érdekében kezeli. Kérjük, hogy a nyereményjátékban való részvétel előtt olvassa el az adatvédelmi tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkről is letölthet: [https://www.uniklinik.hu/oldal/adatkezelesi-tajekoztato]

A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a Zuglói Fogászati Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (mint Adatkezelő) által a közösségi média portáljain Facebook szervezendő nyereményjátékokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik önkéntesen és befolyásmentesen kifejezetten hozzájárulnak a nyereményjátékban való részvételhez.

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonást, kérjük, a lenti elérhetőségek valamelyikén jelezze.

1) Az adatkezelő megnevezése:

Név: Uniklinik Fogászati Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 2.

Telefonszám: +36 1 222 9150

Cégjegyzékszám: 01-09-710831

Adószám: 12935394-1-42

E- mail cím: [email protected]

2) Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételre kizárólag az Ön írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

3) Adatkezelés célja:

Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy Ön a nyereményjátékban, ideértve a nyertesek kiválasztásának folyamatát, részt vehessen, és esetleges nyertessége esetén a nyereményt eljutassuk Önhöz.

4) Személyes adatok köre:

A nyereményjátékban való részvételhez az alábbi adatokat kérjük Öntől:

– teljes név;

– facebook id

Ezen adatok meg nem adása esetén Ön a nyereményjátékban nem tud részt venni.

Nyertesség esetén a nyeremény eljuttatása érdekében az alábbi adatok megadását kérjük Öntől:

– lakcím

Ezen adatokat csak akkor kérjük, ha Ön nyertesként került kiválasztásra. Amennyiben ezen adatokat nem adja meg, abban az esetben új nyertest választunk ki.

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a nyereményjátékban való részvételhez, illetve a nyeremény eljuttatásához szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

5) Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A nyereményjáték lebonyolításához más személyt, szervezet közreműködését nem vesszük igénybe.

Tájékoztatjuk, hogy a nyeremény postázását a Magyar Posta végzi a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvény és az általános szerződési feltételek szerint, amely az alábbi linken érhető el: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/postai_aszf.

A Magyar Posta a személyes adatokat az adatkezelési tájékozatója szerint kezeli, amely az alábbi linken érhető el: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato.

Más személynek, szervezetnek az Ön által megadott adatokat nem adjuk át.

6) Adatkezelés időtartama:

Az Ön nevét és a nyereményhez jutás tényét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján, mint számviteli bizonylatot a nyeremény átvételét követő 8 évig őriznünk kell. Ezen idő elteltét követően töröljük az adatait.

Amennyiben Ön nem nyer, abban az esetben az Ön adatait a nyeremény nyertes általi átvételét követően haladéktalanul töröljük, ha nem vonta vissza korábban a hozzájárulását vagy nem kérte az adatai törlését.

Abban az esetben, ha a nyertes nem veszi át a nyereményt, tartaléknyertest sorsolunk, amely sorsoláson Ön is részt vesz, ha nem vonta vissza korábban a hozzájárulását vagy nem kérte az adatai törlését. Amennyiben Ön nem kerül tartaléknyertesként kisorsolásra/kiválasztásra, abban az esetben a tartaléknyertes kisorsolását/kiválasztását követően haladéktalanul töröljük az Ön adatát.

7) Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat elektronikus úton, a székhelyünkön található (1148 Budapest, Örs vezér tere 2.) szerveren tároljuk.

8) Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; és

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben törvény határozza meg a személyes adatok tárolásának időpontját, abban az esetben Ön nem jogosult az adatai törlését kérni. Egyéb esetben, illetve a törvényben meghatározott idő elteltével amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga

Ön bármikor jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: [email protected], mint felügyeleti hatósághoz.

Egyéb rendelkezések

A szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, a rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső támadások, meghibásodások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely nyereményjátékban résztvevő játékos részéről manipulációt, tömegesen generált e-mailcímeket, Facebook-profilok létrehozását, illetve a nyereményjátékkal összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az adott játékost azonnali hatállyal kizárja az adott nyereményjátékból.

A nyereményjátékok nem szponzoráltak a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a szervező részére történik.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást közzéteszi a rajongói oldalon.

A szervező a jelen Játékszabályzatot a Játék teljes időtartama alatt folyamatosan elérhetővé teszi saját Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/zugloifogaszat/?fref=ts.

A nyereményjátékokra irányadó Játékszabályzat mellett a rajongói oldalon közzétett Házirend előírásai is vonatkoznak.

UNIKLINIK FOGÁSZATI KÖZPONT, 2018. február 14., szerda