Hangrögzítéshez kapcsolódó adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

Uniklinik Fogászati Központ Kft. (a továbbiakban: adatkezelő)

Hangrögzítéshez kapcsolódó adatvédelmi szabályzat és tájékoztató (leendő) páciensek esetén

A tájékoztató célja:

A (leendő) páciensek személyes adatainak a kezeléséről különösen

  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
  • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény,
  • a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény,
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldologozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • illetve AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR rendelet)

szerinti egyértelmű és érthető tájékoztatás nyújtása.

A kezelt személyes adatok:

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbiak:

a (leendő) páciens neve, telefonszáma, e-mail címe, továbbá a (leendő) páciens által megadott személyes (különösen: egészségre vonatkozó különleges) adatok.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó:

A (leendő) páciens személyes adatait az adatkezelő (képviseli: Dr. Jancsecz Péter ügyvezető és Németh Noémi adatvédelmi tisztviselő; elérhetőség: 1148 Budapest, Örs vezér tere 2.) és az adatkezelő felhatalmazása alapján az Arenim Technologies Kft. adatfeldolgozó kezeli. Az adatkezelőt és az adatfeldolgozót titoktartási kötelezettség terheli.

A címzettek:

A (leendő) páciens személyes adatairól közvetlen információt kérő hatóságok, így különösen a fogyasztóvédelmi hatóság, címzetteknek minősülnek. A személyes adat szolgáltatásának (továbbításának) alapja csak jogszabályi rendelkezéseken alapuló kötelezettség teljesítése vagy a (leendő) páciens kifejezett írásbeli hozzájárulása lehet. A címzetteket titoktartási kötelezettség terheli.

Adatvédelmi tisztviselő:

Németh Noémi

 

Az adatkezelés pontos helye:

A hangrögzítés eredményeként létrejövő hangfelvétel – és így az abban elhangzó személyes adatok – az Arenim Technologies Kft. szoftverén / szoftverein kerülnek tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelése a (leendő) páciens hozzájárulásán alapul (különös tekintettel: a  GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ának (1) bekezdése).

Az adatkezelés célja:

A hangfelvételek rögzítése minőségbiztosítási okból történik, a hangrögzítés célja a telefonos ügyfélszolgálat hatékonyságának növelése, esetlegesen megtett panasz kivizsgálása.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok kezelésének időtartama a személyes adat érintett (leendő) páciens általi megadásától (hangrögzítés napjától) számított 45 napig, vagy, ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot ír elő a megőrzésre, akkor az annak megfelelő időtartamig áll fenn. Abban az esetben, ha a hangrögzítést érintően hatósági eljárás indul, ennek ténye és a felvétel felhasználásának szükségessége bizonyításra kerül az adatkezelő felé, akkor a hangfelvétel a hatósági eljárás jogerős lezárásáig nem kerül törlésre.

Az érintett jogai:

Az érintett (leendő) páciens kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz történő hozzáférést, azok kezelésére és címzett(ek)nek történő továbbítására vonatkozó tájékoztatást, azok  törlését vagy kezelésének korlátozását (utóbbi abban az esetben lehet szükséges, ha hatósági eljárás indul és a 45 napos őrzési időtartam letelik).

Abban az esetben, ha az érintett (leendő) páciens személyes adatai jogosulatlan kezelését észleli, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36-1/391-1400; e-mail cím: [email protected]).

Adatkezelési tevékenység nyilvántartása:

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységre vonatkozó nyilvántartását elektronikus úton vezeti a jelen tájékoztatóban foglalt előírásoknak megfelelően. Az érintett (leendő) páciensre vonatkozó személyes adat továbbítása szintén elektronikus (visszakereshető) úton történik a címzett(ek) felé.

Budapest, 2023.10.31.

Uniklinik Fogászati Központ Kft. adatkezelő képviseletében eljáró

Dr. Jancsecz Péter ügyvezető