Weboldal Adatvédelmi Tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ UNIKLINIK.HU WEBOLDALON VÉGZETT ADATKEZELÉSHEZ

1.          Általános jogi közlemény

Mi az Uniklinik Fogászati Központ Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) az uniklinik.hu internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetjük, amely Weboldalon az alábbi szolgáltatásokat (továbbiakban: Szolgáltatások) nyújtja:

–       időpontfoglalás

–       orvos válaszol rovat

–       kezelési terv készítése.

Önnek a fentiekben meghatározott bármely Szolgáltatást a Weboldalra történő előzetes regisztrációt követően van lehetősége igénybe venni. Amennyiben regisztrál, abban az esetben személyes adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük. Mást most tájékoztatjuk, hogy az adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, így azt Ön bármikor jogosult visszavonni.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 18. életévét be nem töltött személy kíván regisztrálni, abban az esetben a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges a regisztráció véglegesítéséhez.

2.          Adatkezelő megnevezése

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalt, illetve az azon lévő Szolgáltatásokat az Uniklinik Fogászati Központ Kft. végezi, az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket és annak célját az Uniklinik Fogászat Központ Kft. határozza meg.

Tájékoztatjuk, az Uniklinik Központi Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.), illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) rendeletben meghatározott kötelezettség teljesítésért felel.

 

A fentiek alapján az Ön személyes adatait az alábbi cég kezeli a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint:

Név: Uniklinik Fogászati Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 2.

Telefonszám: +36 1 222 9150

Cégjegyzékszám: 01-09-710831

Adószám: 12935394-1-42

E- mail cím: [email protected]

 

3.          Adatkezelés célja

A Weboldalon való regisztráció, amelyet követően Önnek lehetősége van igénybe venni a Weboldal Szolgáltatásait.

Időpont foglalás:

Az Adatkezelő általános szerződéses feltételeiben meghatározott kivételektől eltekintve az Adatkezelő által nyújtott fogászati szolgáltatásokat előzetes időpontfoglalást követően vehetik igénybe a páciensek.

Kezelési terv:

Az Adatkezelő ingyenes kezelési tervet ad azon pácienseknek, akik a kezelési terv nyújtásához szükséges személyes illetve különleges adatokat (így röntgen felvétel és a panasz leírása) az Adatkezelő rendelkezésére bocsátják és hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Adatkezelő a kezelési tervet a Weboldalon közzétegye a páciens nevének feltüntetése nélkül. Az Adatkezelő a röntgen felvételt és a panaszt teszi közzé a páciens monogramjának megjelenítésével.

Orvos válaszol rovat:

Regisztrációt követően Önnek lehetősége van orvosainktól kérdezni amennyiben Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön kérdését és orvosunk válaszát az Ön nevének feltüntetése nélkül (kizárólag monogramjával) a Weboldalon közzétegyük.

4.          Adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy a regisztrációra kizárólag az Ön írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor. Amennyiben Ön nem kíván megadni személyes adatait, abban az esetben az egyes Weboldalon nyújtott Szolgáltatásokat nem tudja igénybe venni. Kérjük ebben az esetben személyesen keresse fel rendelőnket.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes, Weboldalon nyújtott Szolgáltatások igénybe vétele is az Ön hozzájárulásán alapul. Amennyiben nem adja hozzájárulását az adatai kezeléséhez, abban az esetben a Weboldalon nyújtott Szolgáltatásainkat nem tudja igénybe venni.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

A kezelési terv és az orvos válaszol rovat használatához különleges adatok megadása is szükséges, amelyek kezelésének jogalapja a GDPR 9. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

5.          Kezelt személyes adatok

Tájékoztatjuk, hogy az alábbiakban meghatározott adatok meg nem adása esetén Ön nem tud regisztrálni, amely esetben azonban személyes adatot sem kezelünk:

–       családi név,

–       keresztnév,

–       email cím,

–       jelszó.

A fenti adatokon túl Önnek az alábbi adatok megadására is lehetősége van, amely adatok megadása azonban a regisztrációhoz nem kötelezőek:

–       telefonszám,

–       lakóhely,

–       születési év.

Kérjük, hogy minden esetben valós, pontos adatokat adjanak meg. Nem vállalunk felelősséget a hiányosan, pontatlanul vagy nem valós adatok megadásából eredő következményekért.

Időpont foglaláshoz szükséges további adatok:

–       panasz leírása, és

–       Önnek lehetősége van preferált orvos megadására.

A kezelési terv ingyenes nyújtásához az alábbi különleges adatok megadása szükséges:

–       röntgen felvétel és

–       panasz leírása

Az orvos válaszol rovat használatához a panasz leírása, különleges adat megadása szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy különleges adatot, illetve a fentiekben fel nem sorolt személyes adatokat nem kezelünk, így kérjük, hogy ilyen adatokat ne küldjenek, ne osszanak meg velünk.

6.          Adatfeldolgozó, adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során megadott adataihoz rajtunk kívül más nem férhet hozzá.

Ugyancsak rajtunk kívül más nem ismeri meg az időpont foglalás során megadott személyes adatait.

A kezelési terv és az orvos válaszol rovat használata során az Ön által megküldött röntgen felvételélt és panaszt, illetve a panaszra adott válaszunkat monogramjával együtt a Weboldalunkon közzétesszük.

7.          Adatok kezelésének időtartama

Az Ön által megadott adatokat mindaddig kezeljük, amíg Ön nem kéri az adatai törlését vagy vissza nem vonja a hozzájárulását.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a fiókját, illetve az abban lévő adatokat bármikor törölheti, illetve az egyes adatokat bármikor módosíthatja. Amennyiben Ön törli fiókját, illetve az adóbban szereplő adatokat, abban az esetben a Szolgáltatásokat a továbbiakban nem fogja tudni igénybe venni.

8.          Adatok tárolása

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi Ön személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól.

Az Ön által megadott személyes adatokat mi, az Adatkezelő tároljuk elektronikusan a saját szerverünkön, amely a 1148 Örs vezér tere 2. cím alatt található.

9.          Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat bármely Adatkezelő 2. pontban meghatározott, bármely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a)         személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b)         Ön visszavonta hozzájárulását és nincs más jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c)         tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d)         a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e)         személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben gyakorolni kívánja a törléshez való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a)         úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b)         a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c)         személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d)         Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga

Ön bármikor jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: [email protected]).

Hangrögzítéshez kapcsolódó adatvédelmi szabályzat és tájékoztató az alábbi linken található:

https://www.uniklinik.hu/hangrogziteshez-kapcsolodo-adatvedelmi-szabalyzat-es-tajekoztato/

 

Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2023. október 31. napján